งานบริหารงานทั่วไป (แบบฟอร์มยืม-คืน, แผนงาน, งานประกันคุณภาพการศึกษา)

Link รวมแบบฟอร์ม

 

แผนKM 2566-สมบูรณ์_รวมเล่ม
รายงานผลการจัดการความรู้
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรปี-66-230366
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ) ประจำปีการศึกษา 25634
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนยุทธศาสตร์ฯ-สภศ-ระยะ-5-ปี-2565-2569-ฉบับปรังปรุง-ปี-2566

 

แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์ประกอบศาสนพิธี
การเขียนบทความวิชาการด้านวัฒนธรรม
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
แผนปฎิบัติการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนจัดการองค์ความรู้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
แผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2569)
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
แผนยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2562

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับสำนัก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562

 

รากเหง้าทางวัฒนธรรม

นำการพัฒนาท้องถิ่น

(เปิดอ่านคลิกที่รูป)

 แผนการจัดการความรู้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

(เปิดอ่านคลิกที่รูป)

แผนปฏิบัติราชการ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

(เปิดอ่านคลิกที่รูป)

 งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

คำนำ-สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

 

 คู่มือ “การจัดทำค่ายภาษา ศิลปวัฒนธรรม”….ดาวน์โหลด…

 

คำนำ-สารบัญ….ดาวน์โหลด….

บทที่-1  ….ดาวน์โหลด….

บทที่ 2 ….ดาวน์โหลด….

บทที่ 3 ….ดาวน์โหลด….

บทที่ 4 ….ดาวน์โหลด….

บทที่ 5 ….ดาวน์โหลด….

บทที่ 6 ….ดาวน์โหลด….

 

ดาวน์โหลด……..บทสรุปสาหรับผู้บริหาร..

ดาวน์โหลด……..คำนำ-สารบัญ..

ดาวน์โหลด……..แผนยุทธศาสตร์ระยะ-4-ปี-2561-2564ฉบับปรับปรุง-ปี-2562..

  ดาวน์โหลด….(แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562)….

  ดาวน์โหลด…(บทสรุปผู้บริหาร)…

  ดาวน์โหลด…(คำนำ-สารบัญ)…..

  ดาวน์โหลด…(แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562)

   ดาวน์โหลด…….แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ…

 

   ดาวน์โหลด (ปกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

   ดาวน์โหลด (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 

   ดาวน์โหลด (คำนำ-สารบัญ-61) 

   ดาวน์โหลด (แผนยุทธศาสตร์ระยะ-4-ปี-2561-2564) 

 

 

 

   ดาวน์โหลด (ปกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

   ดาวน์โหลด (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 

   ดาวน์โหลด (คำนำ-สารบัญ-61) 

   ดาวน์โหลด (แผนยุทธศาสตร์ระยะ-4-ปี-2561-2564) 

 

 

 

   ดาวน์โหลด (เอกสารคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

   ดาวน์โหลด (บทที่ 1 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

   ดาวน์โหลด (บทที่ 2 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

   ดาวน์โหลด (บทที่ 3 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

   ดาวน์โหลด (บทที่ 4 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

   ดาวน์โหลด (บทที่ 5 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)

   ดาวน์โหลด (บทที่ 6 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ปี2560)    

 

   ดาวน์โหลด (องค์ความรู้การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร) 

   ดาวน์โหลด (องค์ความรู้การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ) 

 

   ดาวน์โหลด (เอกสารแบบรายงานการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน) 
ปกประชาสัมพันธ์สถาบัน    ดาวน์โหลด (เอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปกSAR56  

   ดาวน์โหลด (เอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2556)

 

 ปกSAR2557  

   ดาวน์โหลด (เอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2557)

 

06รากเหง้า2556  

    ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2556

 

 07รากเหง้า2557

   ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2557 (ปรับปรุง)

 

 IMG_7156    ดาวน์โหลด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ปี2558