หัวข้อข่าว

จากเกลือถึงสกล สู่สกลไม่เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (International Language and Culture Festival and Inspiring English Language Learning)”

ดร.พสุธา โกมลมาลย์ และทีมงานสถาบันภาษา ลงพื้นที่คุ้มกลางธงชัย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าพบนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

English Language Edutainment Festival 2024

ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี ประจำปี 2567