หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

English Language Edutainment Festival 2024

ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี ประจำปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร สภศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาการเปรียญ และลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567)

กิจกรรมการอบรมโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนของอาจารย์และบุคลากรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง “หลักสูตรการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย (Maximizing English Language Learning through Reading Activities)”