จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหา วิทยาลัยราชภํฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 SNRU KM Share & Learn 2020

วันที่ 15 ธ.ค. 63 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหา
วิทยาลัยราชภํฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 SNRU KM Share & Learn 2020 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 โดยมี ผศ
.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และมี 12 ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำองค์ความรู้
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยในครั้งนี้สถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยงกับ การจัดขบวนแห่ทางศิลปะวัฒนธรรม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลที่
3 รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีพอใช้