การแสดงเฉพาะพระพักตร์งานเลี้ยงพระราชทาน ในการเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยือนจังหวัดสกลนคร

งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสกลนคร ให้จัดการแสดงเฉพาะพระพักตร์งานเลี้ยงพระราชทาน ในการเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยือนจังหวัดสกลนคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เสด็จฯ

ทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดและการทอผ้าท้องถิ่นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งการถวายงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยนักศึกษาจากชมรมวงโปงลางไทอีสาน สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนับสนุนการแสดง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี อำนวยการแสดงโดย นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการนี้ได้จัดชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน บรรเลงลายดนตรีพื้นบ้าน“ วงดนตรีไหซอง ” และขับกลอนผญา ในชุด “การแสดงดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน วัฒนธรรมอีสานแอ่งสกลนคร” จำนวน 9 ชุดการแสดงเพื่อถวายการต้อนรับในครั้งนี้