กิจกรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๓

งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้รักษาขนธรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรมการแสดงปราสาทผึ้งโบราณ ปราสาทผึ้งประยุกต์ สาธิตการจุ่มเทียนดอกผึ้ง สาธิตการทำประทีปตูมกา การสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบ แสง สี เสียง เรื่อง “ตำนานเมืองหนองหารหลวง” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานและประทับใจการจัดงานเป็นอย่างมาก