กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

๑. วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดตั้งกองกฐิน รับบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรม บริวารกฐิน และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำธุงใยแมงมุม” และการทำข้าวต้มมัด ณ ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าอบรมจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน ช่วงเย็นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วสมโภชกองกฐินสามัคคี โดยรำวงชาวบ้าน

๒. วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและชาวบ้านคณะกฐินสามัคคี จำนวนกว่า ๔๐๐ คน พร้อมกันทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยยอดปัจจัยกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ๑๐๐,๙๙๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญ