ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันพุธที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย  เป็นประธาน   นายเกษม บุตรดี เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง  เป็น กรรมการและเลขานุการ