ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 ทุน

ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 ทุน (เอกสารดังแนบ