มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี ประจำปี 2567 ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว จึงได้ประชุมเพื่อเพื่อการเตรียมความพร้อมต่อไป