จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการของหน่วยงานท่าน เพื่อประโยชน์ในการเก็บประวัติข้อมูลด้านการศึกษา ผลงานประสบการณ์ทำงานการฝึกอบรมต่างๆ ผ่านระบบสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) และการใช้งานระบบย่อยอื่นๆ ภายใต้ E-Workforce Ecosystem Platform