จัดประชุมหารือการจัดทำสื่อประกอบการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาภาษาต่างประเทศ จัดประชุมหารือการจัดทำสื่อประกอบการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 19113 อาคาร 19 โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ภาษาฯ อาจารย์และบุคลากร ในการประชุมมีการร่วมหารือประเด็นการสรุปข้อตกลงและการปรับรูปแบบเอกสารฯเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าอรมเมื่อนำเอกสารชุดนี้ไปใช้ประกอบในการอบรมในโครงการในลำดับถัดไป ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านให้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน