พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ Politeknik Negeri Jember

📌 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ Politeknik Negeri Jember ในวันที่ 18 เมษายน 2567 (ออนไลน์)

📌 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี และ Saiful Anwar, S.Tp., MP. ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม
📌 โดยจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนระหว่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น การวิจัยร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักวิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เห็นพ้องร่วมกัน