พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ฝ่าม ถิ ห่ง ญุง อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ เข้าร่วมพิธี
โดยประเด็นความร่วมมือ ประกอบไปด้วย
* การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ/หรือเจ้าหน้าที่
* การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ/หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
* การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วัสดุทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูล
* การวิจัยและการตีพิมพ์ร่วมกัน
* กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกัน
พิธีดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และหลังจากนี้ ทั้งสองสถาบันจะร่วมกันจัดกิจกรรม/โครงการตามกรอบความร่วมมือต่อไป
📸 ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร