คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย เพิ่มช่องทางการรับรู้แก่ผู้รับบริการ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของมหวิทยาลัยตามนโยบายที่ประกาศไว้ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้

Full Screen