ภาพบรรยากาศการอบรมภาษาเกาหลี Basic Korean Language Short Course

🇰🇷 ภาพบรรยากาศการอบรมภาษาเกาหลี 🇰🇷
Basic Korean Language Short Course
วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร 11 และอาคาร 8 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 – 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ