อาจารย์ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ และนายปรัชญุตม์ ฤทธิธรรม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่1/2567

📌วันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ และนายปรัชญุตม์ ฤทธิธรรม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่1/2567 และร่วมงานสัมนาวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

ในการประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ พ.ศ 2567 – 2570 การสร้างเครือข่ายต่างประเทศและการลงนามสัญญาความร่วมมือ รวมถึงพิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเป็นเจ้าภาพและเตรียมการประชุมเป็นอย่างดีพร้อมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นครับ😊