คณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมรำไทยอิสานและเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีอิสาน

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์นำคณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมรำไทยอิสานและเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีอิสาน ในการนี้งานศึกษาฯขอขอบคุณ คุณกนกพร นวลอึ่ง (พี่นก)     นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะนักศึกษาที่อนุเคราะห์ฝึกสอนรำและให้ความรู้เรื่องการรำและเครื่องดนตรีอีสานให้คณะนักศึกษาในครั้งนี้ 🥰

On November 17, 2024, the students of the Thai Language for Foreigners program attended the Thai Dancing class in the Thai Dancing room, building 20 from 1 PM to 4 PM. Special Thanks to P’ Nok from ILAC for sharing knowledge with our students.