บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา 08.30 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคาร 11 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนการหาแหล่งทุนในการประกอบการ ของผู้ประกอบการ โดย นางสาวกัลปังหา เฟอร์เรีย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสกลนคร
ให้กับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏและการสร้างองค์ความรู้การวางแผนระบบกลไกลในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งต่อผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และเพิ่มแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ ฯลฯ ทั้งนี้สถาบันภาษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้คือ นางสาวจินตนา ลินโพธิ์สาร หัวหน้าสำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมและ ว่าที่ ร.ต. วาทิน ไชยเทศ นักวิชาการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย