การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.)สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 17 พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้อง ประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น 2 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม