ขอเชิญร่วมกิจกรรม ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าเปู่หนองหญ้าไซ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สักการะเจ้าเปู่หนองหญ้าไซ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์จารีตประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทาลัยราชภัฎสกลนคร (การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 0-4274-4009 ภายใน 292

ดาวน์โหลด กำหนดการ