ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ร่วมกับชมรมแก่นศิลป์ราชพฤกษ์ งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และชุมนุมวรรณศิลป์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยการนำของ ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญเมืองสกลนคร พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร