สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒธรรมสนับสนุนชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงงานพิธีเปิด ในงานโครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒธรรมสนับสนุนชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงงานพิธีเปิด ในงานโครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้มีความเข็มแข็ง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรขอขอบพระคุณโอกาสและพื้นที่เผยแพร่งานทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำนวยการแสดง โดย ดร.พสุธา โกมลมาย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒธรรมกำกับดูแลและควบคุมการฝึกซ้อม โดย งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และขอขอบคุณนักแสดงจากกลุ่มนักศึกษาใจรักและโควต้ากิจกรรมดีดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง