งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืนสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืนสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มอบหมายให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาวงโปงลางไทอีสาน เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน ในชุดการแสดง “นพสักกาอาจาริยัง ปกกระหม่อมกวมกั้งหลวงปู่มั่นยั่งขม่อม” ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืนสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงในแต่ละสถาบัน และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน มีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของไทยในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนพลังการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 60 สถาบัน และมีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวม 80 ชุดการแสดง นอกจากการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1) นิทรรศการศิลปกรรม “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” 2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค 3) กิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญา หัตถศิลป์ 4 ภาค 4) การแสดงสาธิตภูมิปัญญา ของดีจังหวัดลำปาง และการจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม 5) การออกร้าน “กาดหมั้วครัวแลง”