งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “ฮฮยบ้านปูมเมืองงามลือเลื่องสกลนคร” โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรสิทธิ์  อุ้ยปัชฌาวงค์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563  ที่ห้องประชุม 19212 อาคาร 19 ม.ราชภัฏสกลนคร

โดยมีนายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และภายในงานมีกิจกรรมกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชนผ่าพื้นเมืองภาคอีสาน  12 กลุ่มชนเผ่า  และการเสวนา เรื่อง  ผลกระทบและการปรับตัวของชนเผ่าพื้นเมืองต่อสถานการณ์ โควิด-19  นิทรรศการวิถีชีวิต  การจำหน่ายอาหาร  สินค้าหัตถกรรม  และผลผลิตทางการเกษตรของชนเผ่าพื้นเมือง  โดยมีเข้าร่วมงาน  ได้แก่  แกนนำชุมชนและผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคอีสาน 12 กลุ่มชนเผ่า  สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และอำเภอ 18 อำเภอ  นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป