งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็นและเห็นผู้อื่น โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงชีวิตจริงและบูรณาการ ซึ่งมีความสุนทรีย์คือการใช้ดนตรีพื้นเมืองเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน