“การทำศพในอุษาคเนย์ และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน”

      ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสกลนคร

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังสัมมนา  “การทำศพในอุษาคเนย์และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน” โดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ และดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-15.00 นณ ห้องบรรยาย 19212 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร.0-4274-4009

………………………………….กำหนดการ……………………………ดาวน์โหลด………………..