สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าพบนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

ดร พสุธา โกมลมาลย์ และบุคลากรสถาบันภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าพบนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เพื่อประสานงานและสำรวจพื้นที่จัดทำโครงการสำรวจพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. )