ประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 14.30 การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีเป้าหมายที่จะรับฟังปัญหาและรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมโดย หัวหน้างานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ นายศราวุธ ปัญญาสาร ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงการเกริ่นถึงกระบวนการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและจะดำเนินกิจกรรมในปีนี้ให้ดียิ่งขี้น
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทแอพลิเทค ซูลูชั่น Speexx ประเทศไทย คุณโชติธนินท์ ชัยสุริยวิชญ์และทีมงานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในภาพรวมกิจกรรม ปี 2566 และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ในปี 2567 โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงโปรแกรมและการฝึกภาษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรม รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อช่วยกำกับดูแลเพื่อให้นักศึกษาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้ในปีที่ผ่านมา การแจ้งปัญหาและเสนอแนะแนวทางการเพื่อปรับปรุงให้กิจกรรมดีขึ้นอีกด้วย
การประชุมสามารถสรุปได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาภาษาของนักศึกษาในวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา กระบวนการส่งเสริมการใช้งานและอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลี้ยงจะได้ทำงานร่วมกับ บริษัทแอพลิเที ซูลูชั่น ประสานงานกันเพื่อให้ผลรับที่นักศึกษาเข้าใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการอีกด้วย