พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการอบรมภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

             วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดฯ มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จหลักสูตรอบรมฯ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการอบรม พร้อมอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา

⭐️ หลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 13 คน ถือสัญชาติเวียดนาม ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสลนคร จำนวน 11 คน และออกไปประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 2 คน
⭐️ งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนอีกครั้งกับความสำเร็จในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป
☎️ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2567 นี้ โปรดติดตามประกาศจากงานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครเร็วนี้ ขอบคุณครับ