ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ ร่วมประชุมกับ ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์นวัตกรรม, นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น ผอ.กองแผนและนโยบาย และพันธกิจสากล ได้เข้าเยี่ยมและประชุมร่วมกับ ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน โดยเป็นการปรึกษาหารือและพูดคุยประเด็นโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาเกี่ยวโครงการยุทธศาสตร์ในอนาคตเพื่อขับเคลื่อและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม