งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา”

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” ระหว่างวันที่  3 – 6 มีนาคม 2565 บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด

  1. วาดภาพระบายสี-ฮอยฮีตศรัทธา-หลักเกณฑ์ประกวด
  2. สรภัญญะเยาวชน-ฮอยฮีตศรัทธาชาวอีสาน-หลักเกณฑ์ประกวด
  3. สรภัญญะประชาชนทั่วไป-ฮอยฮีตศรัทธาชาวอีสาน-หลักเกณฑ์ประกวด
  4. บทบังคับการประกวดสรภัญญะ-หัวข้อ-ฮอยฮีตศรัทธาชาวอีสาน
  5. สุนทรพจน์ภาษาถิ่น-ฮอยฮีตศรัทธา-หลักเกณฑ์ประกวด
  6. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำงานมหกรรมมูนมังอีสานครั้งที่13