ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 14.00 น. ม.ราชภัฏสกลนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ให้กับบุคลากร โดย ผศ.ดร.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาอธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตร รางวัลวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 คน มอบโล่ให้กับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 33 คน มอบเกียรติบัตร แก่ อาจารย์ผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน และมอบเกียรติบัตร แก่ คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 คน ซึ่งในครั้งนี้ทางสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.สถิตย์ สถิตย์ ภาคมฤค ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และนายศราวุธ ปัญญาสาร ตำแหน่ง หัวหน้างานฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติบัตร คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ รางวัลที่เชิดชูเกียรติที่บุคลากรได้รับส่งผลต่อขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป