ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

เกณฑ์การประกวดและใบสมัครแข่งขันกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 “ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ” อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11”

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ” ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11”

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการ โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒  วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒”

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม “โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”  วันพุธ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑ ห้องประชุมสุรอุทก  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร””

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันพุธที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย  เป็นประธาน   นายเกษม บุตรดี เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง  เป็น กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร หรือทุกวัน อ่านเพิ่มเติม “สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา”

งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “ฮฮยบ้านปูมเมืองงามลือเลื่องสกลนคร” โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรสิทธิ์  อุ้ยปัชฌาวงค์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563  ที่ห้องประชุม 19212 อาคาร 19 ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน”

งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็นและเห็นผู้อื่น โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงชีวิตจริงและบูรณาการ ซึ่งมีความสุนทรีย์คือการใช้ดนตรีพื้นเมืองเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อ่านเพิ่มเติม “งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง”

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี โดยการพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลิงก์หน่วยงาน

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/html/wp-includes/formatting.php on line 2692

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

Facebook Page