ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑”

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑” ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาโควตากิจกรรมดีดนตรี-นาฏศิลป์ ชมรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน) ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน”

โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยนายสุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน นักวิชาการ บุคลากรเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร พร้อมคู่สมรส “ร่วมงานลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561” อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร”

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  นำทีมโดยอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร”

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลิงก์หน่วยงาน

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

Facebook Page