ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรบหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1- 2 เมษายน 2567

                 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรบหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1- 2 เมษายน 2567

                 โดยมี นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือกระหว่างของสองสถาบันการศึกษา คือสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วม กับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม นักศึกษาเวียดนามที่เรียนภาษาไทยหลักสูตร 1 ปี กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คำทักทาย การแนะนำตัว การฝึกออกเสียงและชมการแสดงวัฒนธรรมเวียดนาม เป็นต้น