ขอขอบพระคุณมูลนิธิสถาบันกษัตริย์เซจง (King Sejong Institute Foundation) สาธารณรัฐเกาหลี ที่สนับสนุนหนังสือพร้อมซีดีและแบบฝึกหัดเรียนภาษาเกาหลี จำนวน 270 เล่ม

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบพระคุณมูลนิธิสถาบันกษัตริย์เซจง (King Sejong Institute Foundation) สาธารณรัฐเกาหลี ที่สนับสนุนหนังสือพร้อมซีดีและแบบฝึกหัดเรียนภาษาเกาหลี จำนวน 270 เล่ม สำหรับใช้ในการจัดอบรมภาษาเกาหลีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และขอขอบพระคุณอาจารย์ Ju Young Woi อาสาสมัครชาวเกาหลีที่ช่วยประสานงานในการขอหนังสือในครั้งนี้

The Language Center and International Relations Division, Sakon Nakhon Rajabhat University, would like to express our sincere appreciation to the King Sejong Institute Foundation, Republic of Korea, for providing us the Korean language books with CDs and textbooks a total of 270 books. These will be used for our students, teachers, and personnel’s education in Korean courses at Sakon Nakhon Rajabhat University. Moreover, we would like to thank our Korean volunteer teacher from Koica, Mr. Ju Young Woi, for helping us cooperate with the King Sejong Institute Foundation.
Yours Faithfully,
The Language Center and International Relations Division, Sakon Nakhon Rajabhat University