พิธีเปิดแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสานครครั้งที่ 13 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 10  มกราคม2565 วงโปงลางไทอีสานงานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานพิธีเปิดแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสานครครั้งที่ 13 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร