บุคลากร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหาร บุคลากรประจำสถาบันฯ จำนวน 23 คน ประกอบด้วย

1 ดร. พสุธา โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

 

2 อาจารย์ศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์

 

3 ดร. รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ
4 อาจารย์เจตรัมภา พรหมทะสาร

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ

5 นางสาวจินตนา    ลินโพธิ์ศาล

นักวิชาการศึกษา(สถาบันภาษาฯ)

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

6 นายเกรียงสิทธิ์    ไชยเทศ

นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)

7 นางสุภาวดี    สามาทอง

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)

8 นายอัศวิน    จันทร์ส่อง

นักวิชาการศึกษาและหัวหน้างานอนุรักษ์

ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

9   นางสาวชุติมา    ภูลวรรณ

นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)

10 นางสาวกนกพร    นวลอึ่ง

นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)

11 นางศุภพิชญ์   ประเสริฐนู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12 นายนรากร    เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

13 นางสาวมัลลิกา    พรหมดี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

14 ว่าที่ ร.ต.วาทิน    ไชยเทศ

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)

15 นางอรทัย    ไชยหงษ์

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)

16 นายศราวุธ    ปัญญาสาร

หัวหน้างานภาษาและวิเทศสัมพันธ์

17 นางสาวสุภาณี    เล่าสุอังกูร

นักวิเทศสัมพันธ์ (วิเทศสัมพันธ์)

18   นายพจนวราภรณ์    เขจรเนตร

นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)

19 นายกฤษดากร    บรรลือ

นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)

20  

นางสาววราพร    กงลีมา

แม่บ้าน (ศูนย์ภาษา)

 

21  

นางวรรณพร      ภูละคร

แม่บ้าน (สถาบันภาษาฯ)

 

22 นายพันแสน จารณะ

ตำเเหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

23 นายปรัชญุตม์ ฤทธิธรรม

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์