บุคลากร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหาร บุคลากรประจำสถาบันฯ จำนวน 28 คน ประกอบด้วย

1 อาจารย์สุรสิทธิ์   อุ้ยปัดฌาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ
2   ผศ.ศิริลักษณ์   ศรีพระจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์
3   ผศ.ดร.พุฑฒจักร   สิทธิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ
4   อาจารย์วิชญานกานต์ ขอนยาง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ
5   ดร.สถิตย์  ภาคมฤค ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ
6 นางนงเยาว์   จารณะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสถาบันภาษาฯ
7   นางสาวจินตนา    ลินโพธิ์ศาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(สถาบันภาษาฯ)

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

8   นายเกรียงสิทธิ์    ไชยเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)
9   นางสุภาวดี    สามาทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)
10   นายอัศวิน    จันทร์ส่อง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)

หัวหน้างานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

11   นางสาวชุติมา    ภูลวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)
12   นางสาวกนกพร    นวลอึ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)
13 นางศุภพิชญ์   ประเสริฐนู ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14   นายนรากร    เจริญสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15   นางสาวมัลลิกา    พรหมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

16   นายวาทิน    ไชยเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)
17   นางอรทัย    ไชยหงษ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ศูนย์ภาษา)
18   นายศราวุธ    ปัญญาสาร ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วิเทศสัมพันธ์)

หัวหน้างานภาษาและวิเทศสัมพันธ์

19   นางสาวสุภาณี    เล่าสุอังกูร ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วิเทศสัมพันธ์)
20   นายพจนวราภรณ์    เขจรเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)
21   นายกฤษดากร    บรรลือ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สถาบันภาษาฯ)
22  

นางสาววราพร    กงลีมา

 

ตำแหน่ง แม่บ้าน (ศูนย์ภาษา)
23  

นางวรรณพร      ภูละคร

 

ตำแหน่ง แม่บ้าน (สถาบันภาษาฯ)