ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา :“รากเหง้าทางพหุวัฒนธรรม นาการพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ :เป็นสถาบันแห่งการพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมหลักองค์กร : ทำงานด้วยจิตวิญญาณ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง

อัตลักษณ์ : ความหลากหลายทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในแอ่งสกลนคร

เอกลักษณ์ : สร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้มีชีวิต

พันธกิจ :

1. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในแอ่งสกลนคร
2. ส่งเสริม บูรณาการและพัฒนางานด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในแอ่งสกลนคร
3. การบริหารจัดการที่ดีงานด้านทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเอกสาร ตารา วารสาร บทความ งานวิจัยทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
2. ส่งเสริม บูรณาการและพัฒนางานด้านภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ :

1. มีแหล่งศึกษาหาความรู้งานทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
3. บุคลากรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล