งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พ.ศ. 2566

นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูร นักวิเทศสัมพันธ์ และนายปรัชญุตม์ ฤทธิธรรม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากร​ในกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการแปลเบื้องต้นในหัวข้อ “หลักการแปลและการแปลเอกสารทางราชการ” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์ จำนวน 4 หลังในรูปแบบปราสาท 4 ยุค (ปราสาทข้าว ปราสาทเกลือ ปราสาทคราม และปราสาทนีออน)

เรียนรู้ชุมชน บ.จาร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

มาฆบูชา 2564

บุคลากร