ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2507 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เมื่อวันที่   17 กรกฎาคม 2507

ปี พ.ศ. 2513  ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครเป็น “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 16 มกราคม  2513  วิทยาลัยครูสกลนคร ได้มีประกาศจัดตั้งหน่วยประเคราะห์ทางด้านวัฒนธรรมขึ้น

ปี พ.ศ. 2518  มีประกาศพระราชบัญญัติครู  ซึ่งได้กำหนดบทบาทภาระหน้าที่ของวิทยาลัยครูไว้  5  ข้อด้วยกัน  ข้อหนึ่งในจำนวน 5 ข้อนี้  ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูปฏิบัติหน้าที่ “ส่งเสริมและเผยแพร่  ทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ” และได้จัดงาน “มูนมังอีสาน” ขึ้นเป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2520 – 2522 วิทยาลัยครูสกลนครในฐานะเป็นหน่วยประเคราะห์ด้านวัฒนธรรม  ได้รับเงินอุดหนุนการดำเนินงานจากกองวัฒนธรรม กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่มุ่งเน้น  การอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรม

ปี พ.ศ. 2523  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีนโยบายให้จัดตั้ง  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ดังนั้น วิทยาลัยครูสกลนคร จึงมีภาระหน้าที่  ในฐานะเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร”

ปี พ.ศ. 2524  ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม”

ปี พ.ศ. 2542  สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ในการนี้ได้เปลี่ยนจากคำว่า “ศูนย์” เป็นคำว่า “สำนัก” ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 สำนัก คือ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวางแผนและพัฒนา สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและสำนักศิลปวัฒนธรรม

ปี พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วนราชการ ประกอบด้วย  คณะ 6 คณะ และ 5 สำนัก สถาบัน

โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งในจำนวน 11 ส่วนราชการดังกล่าว และมีงานที่รับผิดชอบ  5 งาน ดังนี้  งานบริหารทั่วไป งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยทางวัฒนธรรม งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น และงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา ประกอบด้วย ศูนย์ภาษา ศูนย์เวียดนามศึกษา ศูนย์ลาวศึกษา ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์ประสานงานชาวต่างชาติและงานวิเทศสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การดำรงตำแหน่ง ชื่อ – สกุล  ตำแหน่งบริหาร
พ.ศ.  2523 – 2527 ผศ.ประยุทธ  กุยสาคร ประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
พ.ศ. 2542 – 2546

 

ผศ.สุรัตน์  วรางค์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผศ.แจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2547 – 2550

 

ผศ.แจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. 2551 – 2552

 

ผศ.พิศิษฐ์  แสงวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. 2552 – 2556

 

ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์ รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.อนุรัตน์  สายทอง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. 2556 – 2560 ดร.สพสันติ์  เพชรคำ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. 2560 – 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.2561– ปัจจุบัน นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม