หัวข้อข่าว

โครงการ ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานพลัง”ราชภัฏ”สู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยม(Site Visit) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร”

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “เสื่อปูพื้น”

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม