หัวข้อข่าว

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

“การทำศพในอุษาคเนย์ และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน”

โครงการถนนวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา “ตลาดห้วยทราย”