หัวข้อข่าว

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน

งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ 2562

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนภูไทสกลนคร”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ