โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาโควตากิจกรรมดีดนตรี-นาฏศิลป์ ชมรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน) ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน”

โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยนายสุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน นักวิชาการ บุคลากรเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร พร้อมคู่สมรส “ร่วมงานลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561” อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร”

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  นำทีมโดยอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร”

โครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑”

งานเทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “งานเทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561”

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร  ได้เข้าตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร ณ ห้องสุวรรณภิงคาร  อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร”

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร๑ ชั้น๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑”