สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยสถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากร ร่วมสนับสนุนการรณรงค์  ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 13 และรวมพลังใส่เสื้อขาวถ่ายภาพรณรงค์ ของทีมสภาคณาจารย์ ที่อาคาร 1

อ่านเพิ่มเติม “สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยองค์ความรู้และเขียนบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรม”

โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน”

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ห้องสุระอุทก ชั้น ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๙ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 22-24 ก.พ.2561

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วน องค์กรร่วมจัดงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน (BEDO)

อ่านเพิ่มเติม “งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๙ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 22-24 ก.พ.2561″

พิธีทำบุญ เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ อ่านเพิ่มเติม “พิธีทำบุญ เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561″

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

เนื่องด้วย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา   เพื่อร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ อ่านเพิ่มเติม “โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”