คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร  ได้เข้าตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร ณ ห้องสุวรรณภิงคาร  อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร”

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร๑ ชั้น๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑”

โครงการไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)

วันจันทร์ที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาโควตากิจกรรมดี ชมรมวงโปงลางไทอีสาน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน) อ่านเพิ่มเติม “โครงการไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)”

กิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ได้จัดกิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมรับฟังบรรยาย “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑””

ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะ 6 คณะ กองพัฒนานักศึกษา อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ”

ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดโนนสวรรค์ (วัดหลวงปู่ภูพาน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑”

การประชุมเครือข่ายภายในและภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นประธานในการประชุม อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเครือข่ายภายในและภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม”