องค์กรคุณธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม”

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรคุณธรรม”

การประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เลขานุการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และโรงแรมภูเรือ บุษบา รีสอร์ท จังหวัดเลย การประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริม เชิดชู และพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ อ่านเพิ่มเติม “การประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

การแสดงเฉพาะพระพักตร์งานเลี้ยงพระราชทาน ในการเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยือนจังหวัดสกลนคร

งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสกลนคร ให้จัดการแสดงเฉพาะพระพักตร์งานเลี้ยงพระราชทาน ในการเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยือนจังหวัดสกลนคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เสด็จฯ

อ่านเพิ่มเติม “การแสดงเฉพาะพระพักตร์งานเลี้ยงพระราชทาน ในการเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยือนจังหวัดสกลนคร”

กิจกรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๓

งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๓”

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓”

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันพุธที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย  เป็นประธาน   นายเกษม บุตรดี เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง  เป็น กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร หรือทุกวัน อ่านเพิ่มเติม “สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา”

งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “ฮฮยบ้านปูมเมืองงามลือเลื่องสกลนคร” โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรสิทธิ์  อุ้ยปัชฌาวงค์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563  ที่ห้องประชุม 19212 อาคาร 19 ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน”

งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็นและเห็นผู้อื่น โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงชีวิตจริงและบูรณาการ ซึ่งมีความสุนทรีย์คือการใช้ดนตรีพื้นเมืองเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อ่านเพิ่มเติม “งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง”

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี โดยการพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”