ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันพุธที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย  เป็นประธาน   นายเกษม บุตรดี เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง  เป็น กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร หรือทุกวัน อ่านเพิ่มเติม “สวมใส่ผ้าไทย เก๋ไก๋ ไม่ธรรมดา”

งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “ฮฮยบ้านปูมเมืองงามลือเลื่องสกลนคร” โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรสิทธิ์  อุ้ยปัชฌาวงค์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563  ที่ห้องประชุม 19212 อาคาร 19 ม.ราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ภาคอีสาน”

งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็นและเห็นผู้อื่น โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงชีวิตจริงและบูรณาการ ซึ่งมีความสุนทรีย์คือการใช้ดนตรีพื้นเมืองเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อ่านเพิ่มเติม “งานบริการวิชาการและเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง”

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี โดยการพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา อาคารอเนกประสงค์  ตึก 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาภาวนา อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา”

ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 นักศึกษากิจกรรมดีดนตรีนาฏศิลป์ สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนเป็นอย่างดีอบอุ่นมากๆ

อ่านเพิ่มเติม “ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน”

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน วงโปงลางไทอีสาน แสดง ณ เวทีกลางในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม “การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563”

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน และชมรมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในวาระปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล”