หัวข้อข่าว

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

การแถลงข่าว มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่11 “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

การแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2562

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น