สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่ออังคารวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร โดยมีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 4 ท่าน ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี มงคลวัย               ประธานกรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง     กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย บุพศิริ         กรรมการ
  • นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล                          กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งสถาบันภาษาฯ ประเมิน 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก คือ 4.74 จากคะแนนเต็ม 5

องค์ประกอบคุณภาพ

 

 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

 

 

 

 

I

 

 

 

 

P

 

 

 

 

O

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ย

 

 

 

 

0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51-2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

1 1 1.1 5 ระดับดีมาก
2 3 2.2,2.11 2.12 5 ระดับดีมาก
3 3 3.1,3.3 3.4 4.68 ระดับพอใช้
4 1 4.1 5 ระดับดีมาก
5 1 5.1 4 ระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 9 0 7 2    
ผลการประเมิน 5 4.52 4.74 ระดับดีมาก