โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  งานอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี โดยการพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลประโยชน์ร่วมของชุมชน การใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดผลกระทบต่อสังคม จึงได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี มีวินัย การรู้รักสามัคคีกันในชุมชน จึงนำพาให้สังคมเกิดการพัฒนามีความมั่นคงเข้มแข็ง มีความภูมิใจในความเป็นชาติ อัตลักษณ์ของภูมิภาค และการสร้างเครือข่ายทางสังคมดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและจัดกิจกรรมส่งเสริมรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร