โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา อาคารอเนกประสงค์  ตึก 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร