ค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 นักศึกษากิจกรรมดีดนตรีนาฏศิลป์ สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำค่ายส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนเป็นอย่างดีอบอุ่นมากๆ