กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

เกณฑ์การประกวดและใบสมัครแข่งขันกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 “ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ”

1.หลักเกณฑ์และใบสมัคร-ประกวดภาพถ่าย-มูนมังอีสาน-2563………….ดาวน์โหลด…………..

-ใบสมัครประกวดภาพถ่าย………….ดาวน์โหลด…………..

2.หลักเกณฑ์และใบสมัคร-ประกวดวาดภาพระบายสี-มูนมังอีสาน-2563………….ดาวน์โหลด…………..

-ใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสี………….ดาวน์โหลด…………..

3.หลักเกณฑ์และใบสมัคร-ประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น-มูนมังอีสาน-2563………….ดาวน์โหลด…………..

-ใบสมัครประกวดสุนทรพจน์………….ดาวน์โหลด…………..